Táto stránka používa cookies OK viac Spoločnosť WINTEX s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu MECLO.SK rešpektuje ochranu vašich údajov
Právny základ pre spracovanie Vašich údajov tvorí čl. 6 ods. 1 pís. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 2016, str. 1) – tzv. GDPR. Oboznámte sa s našou politikou ochrany osobných údajov.
 

phone Kontakt:  00421 905560312, 00421 905560312 | contact@meclo.sk
Vrátenie alebo výmena
Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.
ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA :
- vady vzniknuté bežným používaním
- nesprávnym použitím výrobku
- nesprávnym skladovaním
POSTUP PRI REKLAMÁCII
- Informujte nás o reklamácií e-mailom contact@meclo.sk
Tovar pošlite riadne vyčistený, ako doporučený balík ( nie na dobierku ) na našu adresu
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
Budovateľská 1290
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika
- Uveďte dôvod reklamácie  a Vašu adresu a tel. číslo
Priložte doklad o kúpe reklamovaného tovaru (kópiu faktúry, dokladu o zaplatení )
Upozornenie - reklamačné podmienky:
Životnosť a záručná doba výrobku sú rozdielne pojmy. Zákonom danú záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t. j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
Spotrebiteľ je povinný reklamovať daný produkt hneď ako sa vyskytne výrobná chyba výrobku - Spotrebiteľ nemá ďalej používať tovar, u ktorého zistil chybu - chybu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, § 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Pri užívaní výrobku s chybou, a toho dôvodu znehodnotenie veci, zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Plne v súlade so zákonom.
Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí. 
O nas
Informacje
aktualizácia:  2015-01-09 10:45
Zdravotnícke odevy - Meclo: projekt a realizácia: BigCom